Elkontroll

Detta kan vi hjälpa dig med.

Som innehavare är du ansvarig för elanläggningen. Även om du själv saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere. Enligt ELSÄK-FS 2022:3 ska du till exempel upprätta en rutin för hur kontrollerna av din elanläggning ska utföras. Med innehavare menas en person som, genom till exempel arrende, kontrakt, servitut eller köp, disponerar över en egendom. Genom att teckna ett serviceavtal, IN Elkontroll, med oss på Utk Activ El får du professionell hjälp att leva upp till ditt ansvar. Er överenskommelse om regelbunden service resulterar dessutom i kortare stillestånd, säkrare drift, lägre totalkostnad och minimal brandrisk. Det är alltså även ekonomiska fördelar med att utnyttja IN Elkontroll. Serviceavtalet, som baseras på dina verkliga behov, innebär att du har någon som kan elanläggningen både utan och innan.

  • Upprättande av rutin enligt ELSÄK-FS 2022:3

Vi hjälper dig att upprätta den rutin som är ett föreskriftskrav  för dig som är innehavare.

  • Statuskontroll av elanläggning

Här söker vi efter fel som kan orsaka skada på personer och sakskador.

  • Kontroller enligt ELSÄK-FS 2022:3

Här kontrollerar vi att anläggningen uppfyller de elsäkerhets- mässiga kraven.

  • Energibesparande åtgärder

Här ger vi förslag på energibesparande åtgärder.

Vid frågor samt tecknande av serviceavtal kontakta gärna Nicklas.

Nicklas Peterson

031-739 00 94

Skicka mail

Starta projekt tillsammans med oss?

Vi tar gemensamt fram mål och ramar för ditt projekt och kan på så vis ta fram en kostnadsbudget. Därav kan vi gemensamt ta kostnadseffektiva beslut i hur ditt projekt skall utföras. Från start till överlämnande är våran dialog en stor nyckel till framgång.